• บริการเดินสายไฟเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สำหรับงานแสดงสินค้า
• บริการเดินไฟ รางครอบสายไฟฟ้า
• บริการให้เช่าตู้ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าแรงสูง

บริการการเดินสายไฟฟ้าแรงสูง

บริการให้เช่าตู้ไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง

บริการเดินไฟ รางครอบสายไฟฟ้า

 
Copyright @ 2014 Chaiyong Electric, All rights reserved. Tel :+66 81 902-2177
+66 81 814-9960
+66 2 722-0401